Inscripció a la Jornada del 24 d’octubre 2020

* Els camps assenyalats són obligatoris.

L’import de l’inscripció es farà efectiu mitjançant transferència bancària la compte del Centre d’Estudis Seniencs  ES41-2100-0175-3402-0039-0841. Feu-hi  constar “Jornada 2020 viii festival”.

Una vegada fer l’ingrés, envieu al Centre d’Estudis Seniencs per correu electrònic (centredestudis.lasenia@gmail.com) el comprovant bancari.

D’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, consentiu que les dades personals que ens faciliteu siguin inclosos en un fitxer del que és responsable el Centre d’Estudis Seniencs, la finalitat del qual és la comunicació amb els participants de la Jornada 2020 i la difusió de les activitats d’aquesta jornada. Aquesta subscripció està restringida als majors de 14 anys. En el cas de ser menor d’aquesta edat, es requereix el consentiment dels tutors legals. Podeu accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-vos a aquestes dades, enviant-nos un correu electrònic a l’adreça centredestudis.lasenia@gmail.com i indicant el dret que voleu exercir.